Walne Zgromadzenie Klubu

Zarząd Klubu informuje, że w dniu 11 marca 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie łódzkiego oddziału ZKwP – Aleja Kościuszki 48, 90-427 Łódź, odbędzie się SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz sekretarza i protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Klubu
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Klubu,
– członków Komisji Rewizyjnej.
15. Wolne wnioski.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu jest opłacenie składek członkowskich Klubu i Związku Kynologicznego za 2018 rok .

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ).

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

——————————————————————————————————–

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu odbędzie się 26.03.2017 roku o godz.14:30 w siedzibie oddziału Związku 
Kynologicznego w Polsce – Al. Kościuszki 48, 90-427 Łódź.

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Ustalenie składki członkowskiej na 2018 rok
14. Wolne wnioski
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia znajduje się w siedzibie oddziału oraz istnieje możliwość przesłania mailem (prosimy o wiadomość na klubwybieralny@interia.pl ).

!!! Serdecznie zapraszamy !!!

W dniu 27.02.2016 roku w siedzibie oddziału łódzkiego ZKwP (Al.Kościuszki 48, Łódź) odbyło się drugie Walne Zgromadzenie członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego.

Protokół z Walnego Zgromadzenia dostępny jest po zalogowaniu dla członków Klubu (po prawej stronie Menu ostatnia pozycja – Protokół z zebrania)

——————————————————————————————————

W dniu 17.01.2015r. w Hotelu Wodnik ( http://hotel-wodnik.com.pl/pl/strona-glowna )
odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie członków Klubu Dobermana i Pinczera Krótkowłosego.
W wyniku głosowania przez Walne Zgromadzenie zostały ustalone m.in. następujące rzeczy:
– Regulamin Klubu,
– Kodeks Etyczny Członków Klubu,
– wysokość składki członkowskiej na rok 2015 – 20 zł,
– wysokość wpisowego dla nowych członków Klubu po ostatecznym zatwierdzeniu Klubu przez ZG – 50 zł (opłata jednorazowa).
Zostały również wybrane władze Klubu.

Poniżej znajduje się numer rachunku bankowego, na który prosimy dokonywać wpłat składki członkowskiej za 2015 rok w kwocie 20 zł + wpisowego w kwocie 50 zł
>>> Związek Kynologiczny w Polsce ZG
Klub Dobermana i Pinczera Krótkowłosego <<<
Numer Konta – Millennium Bank:
91116022020000000274634393
!!! Potwierdzenie przelewu (skan / fotografia / PDF / Word) prosimy przesłać na adres klubwybieralny@interia.pl !!!
Regulamin Klubu Rasy – § 5
„Warunkiem prowadzenia działalności przez Klub jest przedstawienie Zarządowi Głównemu, w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia przez ZG, udokumentowanych wpływów finansowych Klubu pochodzących ze składek, co najmniej 100 jego członków. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce opłacanej w macierzystym Oddziale.”

Skład Zarządu Klubu:
Przewodniczący – Anna Pakulska
Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kuśmierek
Skarbnik – Małgorzata Ludwiczak
Członkowie zarządu:
Joanna Rakowska
Sylwia Salmanowicz

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Janusz Rurarz
Zastępca Przewodniczącego – Elżbieta Kubczak
Sekretarz – Ilona Bargieł
Członek Komisji Rewizyjnej – Marta Gotowiecka

Koordynatorzy:
doberman – Sylwia Salmanowicz
pinczer miniaturowy – Anna Barbarewicz
pinczer średni – Marta Gotowiecka
szkolenie – Elwira Swadźba

Protokół z Walnego Zgromadzenia dostępny jest po zalogowaniu dla członków Klubu (po prawej stronie Menu ostatnia pozycja – Protokół z zebrania)